You are here

Privacy beleid

PageGroup verbindt zich ertoe de privacy van de gebruikers van zijn website te beschermen. Wij verbinden ons er jegens de gebruikers van deze website toe ervoor te zorgen dat iedereen onze diensten in alle veiligheid kan gebruiken.
Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie die u ons via deze website mededeelt, vertrouwelijk blijft en voor geen enkel ander doel wordt gebruikt dan hieronder beschreven.

PageGroup, gevestigd te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, +32 2 509.45.45, is de uitgever van deze website.

Wettelijk vertegenwoordiger: Thibaud Ades

Gelieve kennis te nemen van de algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website:

Elke kandidaat dient de voorwaarden van het document 'Voorwaarden voor het gebruik van uw persoonsgegevens' te accepteren voordat hij zich bij PageGroup kandidaat stelt.

Bescherming van de privacy

De persoonlijke gegevens die u ons mededeelt, zijn bestemd om door PageGroup, gevestigd te 1050 Brussel, Marsveldplein 5, te worden behandeld.
Tenzij u bezwaar maakt, kunnen deze gegevens worden overgemaakt aan de bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn.
U heeft te allen tijde een recht van toegang tot en rectificatie van uw persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn via PageGroup en u kunt zich te allen tijd kosteloos verzetten tegen de behandeling of mededeling van deze gegevens.

Gebruiksvoorwaarden van de website

1. Deze website en de volledige inhoud ervan, inclusief teksten, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, databases, programma's, computergegenereerde beelden, enz., hierna de website, zijn auteursrechtelijk beschermd.
2. PageGroup verleent u slechts toelating om de inhoud uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te gebruiken, met uitsluiting van enige openbare weergave of verspreiding. De reproductietoelating wordt u slechts verleend in elektronische vorm op de computer waarop u de website raadpleegt, om pagina's weer te geven die door uw webbrowser worden geopend. Afdrukken op papier zijn enkel toegestaan voor privékopieën, voor het exclusieve gebruik van degene die de kopie maakt. Het maken van een hyperlink op de website zonder frames is toegestaan naar het adres van de startpagina van de website en niet naar enig ander adres.
3. Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk in dit deel is beschreven, is niet toegestaan en vereist het voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van PageGroup. Behalve de hierboven uitdrukkelijk toegestane gebruiksvoorwaarden, is het u in het bijzonder niet toegestaan om: merken en logo's van de ondernemingen verbonden aan PageGroup te reproduceren, hyperlinks te maken naar andere onderdelen van de website dan de startpagina, de databases die door de website worden gebruikt geheel of gedeeltelijk te gebruiken of er informatie uit te halen, programma's of computergegenereerde beelden die door de Website worden gebruikt, te gebruiken, enz.
4. PageGroup doet al het mogelijke om de op deze website aanwezige informatie te verzamelen en te vertonen. Deze informatie wordt louter te informatieven titel verstrekt en PageGroup raadt u aan om een professional te raadplegen en uw gegevens zelf in te vullen
5. De informatie die beschikbaar is op deze website, is opgesteld op basis van meerdere bronnen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
6. De ondernemingen binnen PageGroup garanderen u niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid of werking van de website of de informatie die de website bevat, noch dat de betreffende informatie door de Vennootschappen van PageGroup is gecontroleerd.
7. De ondernemingen binnen PageGroup aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie op deze website en wijzen elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit enige nalatigheid of anderszins wat deze informatie betreft.
8. De ondernemingen binnen PageGroup garanderen u niet dat enig aanbod dat op deze website wordt vermeld, bestaat of beschikbaar is.
9. De ondernemingen binnen PageGroup garanderen niet dat een werkgever of een klant informatie over een kandidaat zal vragen, een gesprek zal voorstellen of een kandidaat zal aanwerven, noch dat de kandidaten beschikbaar zullen zijn of zullen voldoen aan de behoeften van een werkgever of een klant.
10. De ondernemingen binnen PageGroup garanderen niet de definitieve voorwaarden of de duur van een aanbod dat via deze website wordt verkregen.
11. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de risico's in verband met de volledigheid, juistheid, geschiktheid of actualiteit van de informatie.
12. Deze website is gemaakt in België. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden, onverminderd elk juridisch of strafrechtelijk beroep dat door PageGroup kan worden uitgeoefend. Geschillen over de interpretatie of uitvoering van een contractuele verbintenis die op deze site wordt voorzien, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, die ze zullen beslechten volgens het Belgische recht.

Intellectuele-eigendomsrechten

Alle rechten op elementen van deze website zijn voorbehouden.
Deze website is gemaakt voor rekening van PageGroup.
Alle elementen van intellectuele eigendom, merken, handelsmerken en logo's zijn eigendom van PageGroup of de ondernemingen binnen PageGroup, tenzij anders vermeld. Elke reproductie van deze website is verboden.