In het kader van een rekrutering onder contract van bepaalde of onbepaalde duur

1. Alle opdrachten die Page Personnel (hierna "het Bedrijf" genoemd) aanvaardt inzake de werving en selectie van arbeidskrachten, zijn onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden. Indien deze strijdig zijn met andere voorwaarden, gelden de onderhevige

algemene voorwaarden, tenzij het Bedrijf schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft de voorwaarden van de Cliënt te aanvaarden.

2. De Cliënt zal de honoraria betalen zoals vermeld in de specifieke voorwaarden. In deze honoraria wordt rekening gehouden met de volgens het Bedrijf gangbare tarieven, tevens als met de BTW of equivalente belastingen.

3. Indien de Kandidaat, die door het Bedrijf wordt voorgesteld, niet door de Cliënt wordt weerhouden, of indien de Kandidaat de werkaanbieding (of de aanbieding tot samenwerking) van de Cliënt afwijst, en indien hij daarna binnen een termijn van 18 maanden na de datum van de eerste verzending van de Kandidaat zijn CV aan de Cliënt, in dienst wordt genomen door (of samenwerkt met) de Cliënt, zal de Cliënt gehouden zijn om aan het Bedrijf de in artikel 2 voorziene honoraria te betalen.

4. Indien de Cliënt een Kandidaat, die het Bedrijf voor hem heeft geselecteerd, aan een andere persoon of vennootschap voorstelt, en indien de Kandidaat, binnen een termijn van 18 maanden na de datum van verzending van de Kandidaat zijn CV aan de Cliënt, door deze persoon of Vennootschap wordt aangeworven (of ermee samenwerkt), zal de Cliënt gehouden zijn om aan het Bedrijf de in artikel 2 voorziene honoraria te betalen.

5. Indien de Cliënt, voor een bepaalde opdracht, beslist om meerdere van de door het Bedrijf voorgestelde kandidaten aan te werven (of ermee samen te werken) in plaats van één zoals contractueel is voorzien, zal de Cliënt aan het Bedrijf de in artikel 2 voorziene honoraria voor elke aldus geplaatste Kandidaat moeten betalen volgens de voorziene modaliteiten.

6. De Cliënt verbindt er zich toe om het Bedrijf op de hoogte te brengen van elke indienstneming van een Kandidaat / kandidaten, en dit overeenkomstig de onderhavige voorwaarden, binnen de 30 dagen na ondertekening van de arbeidsovereenkomst, en in het bijzonder van de voorwaarden van de werkovereenkomst dat door de weerhouden kandida(a)t(en) werd goedgekeurd.

7. Het Bedrijf stelt een publicitaire dienst ter beschikking van de Cliënt, de realisatiekosten zijn voor rekening van de Cliënt. Een advertentie kan worden geannuleerd, onder voorbehoud dat de Cliënt het Bedrijf daar schriftelijk van op de hoogte gebracht heeft vóór de doorloopdag die op de goedkeuring voor de druk staat vermeld. De onkosten voor publiciteit moeten door de Cliënt binnen de dertig dagen na factuurdatum worden betaald.

8. Indien de Kandidaat en de Cliënt tot een overeenkomst komen betreffende terugbetaling van de transportkosten van de Kandidaat in het kader van een verplaatsing voor een interview, zijn deze ten laste van de Cliënt.

9. Indien de Cliënt of de initiële Kandidaat nog tijdens de garantie die aanvang neemt op de eerste werkdag zoals beschreven in de arbeidsovereenkomst tussen de Kandidaat en de werkgever, een einde stelt aan de werkovereenkomst, zal het Bedrijf al het mogelijke doen om zonder bijkomende kosten voor de Cliënt (behalve de extra publiciteitskosten, zoals op voorhand tussen het Bedrijf en de Cliënt werd overeengekomen) een vervanger te zoeken, op voorwaarde echter dat:

a) alle door de Cliënt verschuldigde sommen overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden werden betaald;

b) de Cliënt het Bedrijf binnen de 7 dagen na de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst,

c) de Cliënt, een van zijn dochterondernemingen of een andere Vennootschap van de groep de Kandidaat niet binnen de 18 maanden volgend op de verbreking van de werkovereenkomst, in dienst heeft genomen.

d) het beëindigen van de werkovereenkomst niet te wijten is aan een te groot aantal personeelsleden, noch aan een wijziging van de betrekking

(of de functies) die door de Kandidaat werd(en) uitgeoefend, noch aan een structurele verandering bij de Cliënt.

e) de positie identiek blijft

f) wanneer de nieuwe Kandidaat een hoger salaris krijgt dan de voorgaande zal het Bedrijf het verschil in rekening brengen.

10. De Cliënt staat in voor de controle dat elke Kandidaat perfect in regel is met de geldende arbeidswetgeving. Indien de Cliënt een Kandidaat wenst aan te werven die niet beschikt over een arbeidsvergunning, zijn de te ondernemen stappen voor het verkrijgen van een arbeidskaart of elke andere autorisatie ten zijnen laste.

11. Het Bedrijf zal al het mogelijke doen om de bekwaamheid te garanderen van de aan de Cliënt voorgestelde kandidaten, en om een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en integriteit te handhaven; maar zij geeft niet uitdrukkelijk noch impliciet enige garantie met betrekking tot de bekwaamheid van de aan de Cliënt voorgestelde kandidaten.

12. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk ten overstaan van de Cliënt voor schade, verliezen, onkosten, klachten of uitgaven die de Cliënt heeft moeten dragen of heeft opgelopen, als gevolg van de aanwerving of indienstneming van de kandidaten door de Cliënt.

13. Het Bedrijf zal alle middelen gebruiken om de overeenkomst met de Cliënt na te komen maar is tot geen resultaat verplicht.

14. Alle facturen die niet binnen de vooropgestelde termijn voldaan worden, zijn onderhevig aan een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimumbedrag van € 50 op basis van een jaarlijkse interest aan 10%.

15. Clausule die het rechtsgebied vastlegt: voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing van het onderhevige contract is uitsluitend de

Handelsrechtbank van Brussel bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing.

16.  De klant zal:

 (a)voldoen, en er zorg voor dragen dat haar werknemers voldoen, aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften met betrekking tot (het voorkomen van) omkoping en corruptie. Tevens verbindt de Klant zich ertoe dat zij, noch een van haar werknemers, heeft of zal aanbieden, beloven, geven of instemmen met het geven aan een derde persoon, zal accepteren of ermee akkoord gaan van enig persoon te aanvaarden, hetzij voor zichzelf hetzij namens een ander: enig geschenk, betaling, vergoeding, financieel of niet-financieel voordeel of gewin van welke aard dan ook, zijnde illegaal of corrupt volgens de wetten van welk land dan ook (tezamen aan te duiden als “omkoping"), direct of indirect in verband met deze Overeenkomst danwel enige andere reeds bestaande of toekomstige overeenkomst met PP; en

(b) onmiddellijk aan PP melding maken van elk(e) verzoek, vraag, eis of aanbod van/voor steekpenningen verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst;(de "Anti-Corruptie Verplichting").

17.  De Klant zal de Secretaris van het Bestuur van PageGroup plc onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van elke schending van de Anti-Corruptie Verplichting. Dit betreft een voortdurend doorlopende verplichting.

In het kader van een interim-rekrutering
1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO's van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken.

2. De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden bij de aanvraag overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en Page Personnel (hierna ‘de Vennootschap’) en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.

3. Deze algemene voorwaarden –en in het bijzonder artikel 20 – gelden eveneens van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan de Vennootschap en de Vennootschap kandidaten voorstelt aan de gebruiker.

4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14/07/1999, mag de Vennootschap de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.

5. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan de Vennootschap. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

6. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.

7. De Vennootschap is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn

uitzendkrachten.

8. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van de Vennootschap in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lockout in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker de Vennootschap hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door de Vennootschap aan de gebruiker.

9. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagswerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc.

10. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een "clausule uitzendarbeid" in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. De Vennootschap is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. De aansprakelijkheid van de Vennootschap is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van de Vennootschap nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert. De Vennootschap is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privédoeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen, etc. zonder de bemiddeling van de Vennootschap gebeuren.

11. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24/07/1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan de Vennootschap. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.

12. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de

arbeidsveiligheid en –hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan de Vennootschap over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met de Vennootschap werd afgesloten.

13. Ingeval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk de Vennootschap verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld.

14. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van de Vennootschap kunnen inroepen en zal de Vennootschap de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.

15. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren binnen 8 dagen na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door de Vennootschap geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten.

16. De facturatie gebeurt op basis van:

- De prestaties zoals door de gebruiker vermeld op de prestatiestaten, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren, behoudens wanneer er minder uren gepresteerd werden door het uitsluitende toedoen van de uitzendkracht en indien aan de informatieverplichting voorzien in artikel 5 van deze voorwaarden voldaan werd; bij gebrek aan door de gebruiker ingevulde en ondertekende prestatiestaten gebeurt de facturatie op basis van de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met een minimum van de door de gebruiker aangevraagde uren; in dit kader worden alle niet gepresteerde dagen uitbetaald aan de uitzendkracht, gefactureerd aan de gebruiker met een coëfficiënt gelijk aan de coëfficiënt van de gepresteerde uren.

- De overeengekomen coëfficiënt en/of het overeengekomen tarief: deze coëfficiënt en/of dit tarief worden door de Vennootschap eenzijdig verhoogd in geval van stijging van de directe of indirecte patronale lasten evenals van alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen; dit tarief wordt eveneens door de Vennootschap eenzijdig verhoogd bij stijging van het basisloon van de uitzendkracht ingevolge de indexaties van de lonen en de conventionele loonsverhogingen die van toepassing zijn bij de gebruiker.

- De overige looncomponenten zoals voorzien in artikel 11 van deze voorwaarden;

- De andere schriftelijke prijsafspraken; verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als deze gebruikt voor de berekening van het tarief.

17. Alle klachten betreffende de facturen moeten de Vennootschap binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

18. De facturen van de Vennootschap zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst zal het aangerekende bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke intrestvoet (=referentieintrestvoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten) zoals gestipuleerd in de Wet van 2 augustus 2002. Bovendien zal van rechtswege, ten titel van forfaitair overeengekomen schadevergoeding een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de verschuldigde sommen met een minimum van 125,00 euro en een maximum van 12.500,00 euro indien onze facturatie langer dan 30 dagen na vervaldatum onbetaald blijft. Wisselbrieven brengen hierin geen enkele afwijking mede en scheppen geen enkele schuldvernieuwing.

De uitzendkracht is niet gemachtigd onze facturen te innen. Ingeval van laattijdig betaling, geprotesteerde wisselbrief, ongedekte cheque, faillissement, concordaat of iedere gebeurtenis waardoor de vordering van De Vennootschap in gevaar wordt gebracht, behoudt de Vennootschap zich het recht voor de onderhavige overeenkomst eenzijdig te verbreken en/of de nog openstaande rekeningen (zelfs deze die niet vervallen zijn) in hun totaliteit op te eisen binnen de 24 uur na aangetekend schrijven, zonder dat de gebruiker recht kan laten gelden op enige schadevergoeding.

19. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling heeft de Vennootschap het recht zonder dat het kan aangesproken worden tot de betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkracht onmiddellijk terug te trekken.

20. In geval van voortijdige aanwerving: Indien de gebruiker zonder tussenkomst van de Vennootschap, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie zonder dat de uitzendkracht minsten 988 uren (gebaseerd op 130 dagen en een 38 uren werkschema, wat dient aangepast te worden aan de officiële werkuren van de onderneming) ter beschikking werd gesteld door Page Personnel bij de Gebruiker, zal de gebruiker aan de Vennootschap, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 30% van het brutojaarloon van de betrokken uitzendkracht. Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en de Vennootschap dat de schade, geleden door de Vennootschap, onder meer gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemt, onverminderd het recht van de Vennootschap om te bewijzen dat de door haar geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat zonder dat die uitzendkracht minimum 988 uren (gebaseerd op 130 dagen en een 38 uren werkschema, wat dient aangepast te worden aan de officiële werkuren van de onderneming) ter beschikking gesteld werd door Page Personnel bij de cliënt. De gebruiker verbindt zich ertoe de Vennootschap op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan. Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:

- het aangaan van een arbeidsovereenkomst door de gebruiker met de uitzendkracht

- het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de gebruiker door een derde (o.a. een ander uitzendkantoor)

het aangaan van een aannemingsovereenkomst met de uitzendkracht of met een derde die hiertoe de uitzendkracht heeft aangeworven

- het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht en een derde, waarbij de gebruiker en die derde behoren tot dezelfde

groep, moeder- of dochtervennootschap van mekaar zijn of verbonden of geassocieerde Vennootschappen zijn, overeenkomstig titel II,

Hoofdstuk II van het Vennootschapswetboek. Wordt verstaan onder uitzendkracht:

- de door de Vennootschap geselecteerde uitzendkracht die met een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid ter beschikking gesteld

werd aan de gebruiker.

- de kandidaat-uitzendkracht die door de Vennootschap werd voorgesteld aan de gebruiker.

Wordt verstaan onder bruutjaarloon van de uitzendkracht:

- indien de uitzendkracht reeds gewerkt heeft: het laatst geldende uurloon x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde

aantal uren per week x 4,33 x 13,92

- indien de kandidaat-uitzendkracht niet gewerkt heeft: het bij de gebruiker voor de betreffende functie geldende loon (met als minimum

de barema’s van het PC van de gebruiker) x het in de sector van de gebruiker geldende gemiddelde aantal uren per week x 4,33 x 13.92

21. Indien deze overeenkomst betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten bij gebruikers die ressorteren onder paritair comité 144 en 145, wanneer deze terbeschikkingstelling gebeurt in het kader van gelegenheidsarbeid met toepassing van een forfaitaire sociale bijdrage (KB van 22/12/2004), dan geldt eveneens het volgende: De gebruiker verbindt er zich toe de uitzendkrachten die door de Vennootschap ter beschikking worden gesteld in het kader van gelegenheidsarbeid op te nemen in het aanwezigheidsregister. De gebruiker verklaart dat de uitzendkrachten die door de Vennootschap ter beschikking worden gesteld in het kader van gelegenheidsarbeid, niet in het lopende kwartaal en de twee voorgaande kwartalen, rechtstreeks of via een ander uitzendbureau, onder een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider, bij de gebruiker hebben gewerkt. In geval van onjuistheid van de informatie gegeven door de gebruiker, of indien de uitzendkrachten niet werden opgenomen in het aanwezigheidsregister, dan zal de gebruiker aan het uitzendbureau al de bedragen verschuldigd zijn die het uitzendbureau aan de RSZ moet betalen wegens foute toepassing van de RSZ-bijdragen in het kader van de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor gelegenheidsarbeid in het PC 144 en/of PC 145.

22. Indien deze overeenkomst betrekking heeft op terbeschikkingstelling van uitzendkrachten in bedrijven die ressorteren onder paritair comité 302, wanneer deze terbeschikkingstelling gebeurt in het kader van gelegenheidsarbeid met toepassing van een forfaitaire sociale bijdrage (KB van 27/5/2003), dan geldt het volgende: De gebruiker verklaart dat de dag (dagen) waarop hij een beroep doet op de diensten van de Vennootschap voor de terbeschikkingstelling van één of meer uitzendkrachten, overeenkomt (overeenkomen) met een piekdag (piekdagen) die door hem worden bestempeld als dag (dagen) van uitzonderlijke activiteit, waarvoor hij een beroep moet doen op bijkomend personeel en waarbij de 45 dagen per jaar niet mogen overschreden worden. In geval van onjuistheid van de informatie gegeven door de gebruiker betreffende de piekdagen, of indien hij het maximum van 45 dagen overschrijdt, dan zal de gebruiker aan het uitzendbureau al de bedragen verschuldigd zijn die het uitzendbureau aan de RSZ moet betalen wegens foute toepassing van de RSZ-bijdragen in het kader van terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor gelegenheidsarbeid in de horeca.

23. Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan de Vennootschap een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die de Vennootschap zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de gebruiker en de Vennootschap tengevolge van de niet naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of tengevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. de Vennootschap behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van de schade kan bewijzen.

24. De gebruiker verklaart dat indien er overuren worden gepresteerd door de uitzendkracht, deze overuren worden gepresteerd omwille van een buitengewone vermeerdering van werk of ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid.

25. In geval van geschil en/of wanbetaling zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

26. Sedert November 2007 hebben de social partners van PC 200, 216, 226 en 304 een overeenkomst waarbij zij vanaf die datum uitzendkrachten een compensatierecht toekennen voor het opbouwen van een additioneel pensioenrecht. De uitzendkracht zal hierbij een percentage afstaan van zijn salaris voor dit pensioenfonds. Dit percentage zal worden doorgefactureerd op basis van de bestaande contractuele coefficient die geldt tussen Page Personnel en de Client.